Inkasso för företag

Våra inkassotjänster underlättar företagandet

Kort om vår företagsinkasso

När du står inför problemet med betalningar från dina kunder har vi god erfarenhet av att hantera fodringar så att ert företag får betalt. Vi jobbar effektivt och professionellt i dialogen då vi är måna om att bibehålla den goda relationen som ni byggt upp med era kunder.

Styrkan i vårt erbjudande är att ni inte behöver betala! Våra intäkter kommer från lagstadgade avgifter när ärenden hanteras.

Kort vad som ingår

Både företaget och dina kunder får alltid en personlig handläggare hos oss som ni kan vända er till för att få hjälp, guidning och svar på era frågor. Vår utgångspunkt i varje ärende är att ni alltid ska få betalt för utförda tjänster eller levererade varor såväl som att era kunder vill göra rätt för sig.

Se oss som en mellanhand så ni kan lägga tid och energi på andra saker än obetalande kunder. Låt oss få hjälpa er driva in pengarna ni är berättigade till.

VÅR PROCESS FÖR FÖRETAG

Så fungerar vår inkassotjänst, steg för steg

 • Steg 1 - Faktura

  Inkasso för företag börjar med att ni skickar er faktura till kunden och förhoppningsvis så får ni betalt. Får ni inte betalt så kontaktar ni oss.

 • Steg 2 - Inkassokrav

  I fall er kund inte visar betalvilja så aktiverar ni vår inkassotjänst och skickar den förfallna fakturan till oss. Vi tar över ärendet och ett inkassokrav ställt mot er kund.

 • Steg 3 - Inkassokrav 2 (Final notice)

  Vi skickar ut ett andra inkassokrav om det första utgår. Finns det ingen respons från kunden gör vi en bedömning av företagets betalningsförmåga. Sedan kontaktar vi er med en rekommendation om vidare process.

 • Steg 4 - Kronofogden

  En dialog med företaget är viktigt och om betalning inte inkommer är det viktigt att få skulden fastställd. I det här skedet är det i stort sett alltid ett måste att skicka ett betalningsföreläggande till Kronofogden. Vår inkassotjänst tar hand om det.

 • Steg 5 - Verkställighet

  När utslag meddelats är skulden fastställd och vi kan vända oss till Kronofogden för att mäta ut tillgångar. Om gäldenär saknar utmätningsbara tillgångar lägger vi ärendet på efterbevakning och vi står för samtliga utgifter.

 • Steg 6 - Tingsrätten

  Om gäldenär bestrider inkassokraven, betalningsföreläggande eller inte blir delgiven hjälper vi dig med stämningsansökan och företräder er i tingsrätten. Vi gör det lättare att driva företag för dig.

INKASSO FÖR FÖRETAG - UTAN AVGIFTER

Att prova vår inkassotjänst är en bra start

Med många år i branschen har vi samlat på oss erfarenhet och förståelse för att möta kraven som branschen ställer. Vad innebär det för dig?

 • Vi är en auktoriserad inkassobyrå och hjälper alla företag, små som stora.
 • Vår inkassotjänst är utan dyra årsavgifter eller extraavgift per inskickat ärende.
 • Vid lyckad indrivning får ni som kund tillbaka kapitalbeloppet medan vi behåller räntan samt de lagstadgade avgifterna som uppstår vid en inkassoprocess som arvode.
 • Ni får tillgång till en klientinloggning med en tydlig överblick över era ärenden.
 • Vi har en unik indrivningslösning, kontakta oss så berättar vi mer.
 • Med detta upplägg vi vill ha betalt lika mycket som du och kommer jobba extra för att det ska bli av.
 • Vi erbjuder även utlandsinkasso med ett lågt, fast arvode vid förmedlingen, fasta priser och fasta provisionsnivåer inom EU.

Gör dina betalningsutmaningar till vår styrka

Vänta inte med att kontakta oss! Skicka in dina uppgifter så ringer upp, vi pratar igenom er situation för att hitta en väg framåt. Alla företag fungerar annorlunda och har sina branchspecifika hantering, är det viktigt för dig, är det viktigt för oss!

MED FÖRSTÅELSE & TILLSTÅND

Vi har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva inkassoverksamhet

Inkassoavgifter och kostnader

Inkassoverksamheters ersättningsnivåer för upprättande av inkassokrav är reglerad i Lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. vilket även Visia Inkasso & Juridik AB förhåller sig enligt. Den 16:e mars 2013 introducerades Förseningsersättning för inkassobolagen vilken är en förhöjd avgift som åläggs gäldenären vid försenad betalning mellan näringsidkare.

Regler för inkassoverksamhet

Datainspektionen utfärdar tillstånd att bedriva inkassoverksamhet för annans räkning eller övertagna för indrivning. Verksamheten är reglerad av inkassolagen och Datainspektionen har skapat riktlinjer för hur verksamheten bör skötas. Riktlinjerna är sammanställda i Tillämpning av inkassolagen.

God inkassosed

Inkassoverksamheter följer den grundläggande regel om God inkassosed. Gäldenären får inte vållas onödig skada eller olägenhet eller utsättas för otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig inkasso åtgärd (4 § inkassolagen). God inkassosed är ett riktmärke för hur en inkassoverksamhet får bedriva sin indrivning. Visia Inkasso & Juridik AB följer även Datainspektionens riktlinjer angående personuppgiftslagen.

Goda relationer

Visia Inkasso & Juridik AB bemöter alltid dina kunder med saklighet, tydlighet och på ett korrekt sätt. Vi förstår goda relationer och arbetar ständigt för att förbättra dessa mellan dig och dina kunder. Gäldenären bemöts även alltid på ett hövligt och korrekt sätt.

Tillståndsmyndigheter

För att få driva in fordringar för annans räkning krävs speciellt tillstånd ifrån Datainspektionen. Visia Inkasso och Juridik AB har tillstånd att bedriva inkassoverksamhet på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt enligt 2-3§§ inkassolagen.

VANLIGA FRÅGOR & SVAR FÖR FÖRETAG

Svar på de vanligaste funderingarna för våra inkassotjänster.

Hitta du inget svar?

Ange din fråga nedan så återkommer vi inom kort.

  Vad är det för skillnad på en betalningspåminnelse och ett inkassokrav?

  En betalningspåminnelse är en påminnelse om att en faktura eller skuld har förfallit till betalning, det vill säga att sista betalningsdag har passerats. Den kan innehålla ny tid för betalning eller en upplysning om att skulden kommer att lämnas till inkasso om den inte betalas. Fakturor, betalningsavier och betalningspåminnelser omfattas inte av inkassolagen. Datainspektionen har därför inte möjlighet att hjälpa till med frågor kring sådana handlingar.

  Ett inkassokrav innehåller alltid någon form av påtryckning. Normalt hotar borgenären med rättsliga eller exekutiva åtgärder, till exempel att lämna in en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten. Det kan också vara hot om att till exempel ett kreditavtal kan komma att sägas upp eller att ett telefonabonnemang kommer att dras in.

  För att en gäldenär enklare ska kunna ta ställning till ett krav som riktas mot honom eller henne talar inkassolagen om hur ett inkassokrav ska utformas. Det ska tydligt framgå vem som är borgenär och vad den påstådda skulden grundar sig på. Kapitalbeloppet, ränta (och hur räntan har beräknats) samt andra kostnader ska anges var för sig. Inom vilken tid gäldenären ska betala eller bestrida kravet ska också anges. Det bör också framgå vad som händer om man varken betalar eller bestrider kravet.

  Får man driva in hur små belopp som helst?

  Det finns ingen begränsning i lag för hur små belopp man får driva in. Borgenären och/eller inkassobolaget avgör själva vilka fordringar man finner skäl att driva in.

  Är det skillnad på inkasso och krav till företag? Vad ska jag göra om det kommer ett krav?

  Kravet i sig skiljer sig inte när det skickas till företag. Anser du att kravet är riktigt bör du betala skulden, inklusive ränta och inkassokostnad, inom den tid som anges i inkassokravet.

  Finns det likvida utmaningar bör du kontakta den som har skickat inkassokravet och försöka hitta en lösning, till exempel en amorteringsplan. Utställaren av kravet har dock ingen skyldighet att gå med på en amorteringsplan.

  Skulle du missat betalningen med några dagar kan det varit ett ärligt misstag och då är det viktigt att du hör av dig till den som har skickat inkassokravet och berättar att betalningen är på väg. Här vill du undvika att borgenären går vidare med kravet och till exempel ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, vilket medför extra kostnader för dig.

  Spara alla kvitton på de inbetalningar du gör!

  Du får ingen betalningsanmärkning i samband med att du får ett inkassokrav. För att kreditupplysningsföretagen ska registrera en betalningsanmärkning krävs fler åtgärder från borgenärens sida.

  Om du anser att kravet är felaktigt ska det bestridas omedelbart eller åtminstone inom den tid som anges i inkassokravet. Kontakta den som har skickat inkassokravet och beskriv på vilket sätt du anser att kravet är felaktigt. Det bästa är om du skriver ner dina invändningar och sparar en kopia.

  Ingen betalningspåminnelse innan jag fick inkassokravet. Får det gå till så?

  Ja. I de allra flesta fall finns det ingen skyldighet att skicka en betalningspåminnelse innan inkassokravet. Många borgenärer väljer ändå att skicka en betalningspåminnelse innan inkassokravet.

  När det gäller kontrollavgifter vid olovlig parkering måste dock borgenären skicka en betalningspåminnelse innan denne skickar ett inkassokrav.

  Fick ett inkassokrav trots att jag har bestridit fakturan. Får man göra så?

  Datainspektionen anser att inkassobolag normalt sett får skicka ett inkassokrav även om gäldenären dessförinnan har invänt mot fordran. Om invändningen är sådan att det finns sannolika skäl för att fordran inte är lagligen grundad eller framstår som obefogad bör dock inget inkassokrav skickas.

  Vad händer om jag varken betalar eller bestrider ett inkassokrav?

  Om du varken betalar eller bestrider ett inkassokrav inom angiven tid kan borgenären ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Om du inte heller bestrider kravet till Kronofogdemyndigheten fastställer de kravet genom ett så kallat utslag. Borgenären kan sedan låta Kronofogdemyndigheten driva in skulden. Utslaget leder dessutom till att du får en betalningsanmärkning registrerad hos kreditupplysningsföretagen.

  Hur lång tid har jag på mig för att betala eller bestrida inkassokravet?

  Tidsfristen för att betala eller bestrida måste finnas angiven i inkassokravet.

  Enligt god inkassosed ska du ha minst 8 dagar på dig från det att inkassokravet skickades. Först därefter får borgenären gå vidare med kravet, till exempel ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.

  Vad kan jag bli skyldig att betala i inkassokostnader?

  Borgenären har rätt att få betalt av dig för vissa kostnader i samband med inkasso. Vilka dessa kostnader är regleras i lag och borgenären får därför inte genom ett avtal lägga på fler kostnader.

  Borgenären har rätt att ta betalt för:

  En betalningspåminnelse: om borgenären och du har träffat ett avtal om det senast i samband med att skulden uppkom, högst 60 kr.

  Ett inkassokrav: om det är utformat enligt inkassolagens regler och har skickats eller lämnats över till dig, högst 180 kr.

  Amorteringsplan: om planen är skriftlig och omfattar hela din återstående skuld. Planen ska vara upprättad i samråd med dig och ha lämnats eller skickats till dig, högst 170 kr.

  Förseningsersättning: gäller endast näringsidkare emellan, liksom näringsidkare-myndighet emellan. Rätten till förseningsavgiften inträder med automatik i samma ögonblick som borgenären har rätt till dröjsmålsränta. Förseningsersättning ska betalas med 450 kr.

  Lagen reglerar bara skyldigheten att betala för åtgärder som har vidtagits efter det att skulden har förfallit. Det kan därför tillkomma kostnader för faktureringar, aviseringar och påminnelser som har skett före förfallodagen. Du kan också bli skyldig att betala för vissa kostnader som uppkommer i samband med ansökan till Kronofogdemyndigheten eller domstol.

  Måste jag betala inkassokostnaden trots att jag har betalat skulden?

  Trots att huvudskulden har betalats kan borgenären kräva betalt för inkassokostnader eller kostnader för hanteringen hos Kronofogdemyndigheten eller domstol.

  Datainspektionen anser att betalning kan begäras i följande fall:

  Fordran som avser hyra av bostad eller lokal: Borgenären har sänt inkassokrav eller ansökan till Kronofogdemyndigheten eller domstol senast samma dag som hyran betalades (det vill säga den dag betalningsuppdraget kom in till Plus- eller Bankgirot eller den dag hyran betalades på post- eller bankkontor).

  Annan fordran: Borgenären har sänt inkassokrav eller ansökan till Kronofogdemyndigheten eller domstol senast samma dag som inbetalningen bokfördes på mottagarens konto hos Plus- eller Bankgirot.

  Om du betalar en skuld över Plus- eller Bankgiro bör du tänka på att betalningen anses fullgjord först då den bokförs av Plus- respektive Bankgirot.

  Om du vet med dig att en inbetalning är sen är det viktigt att du hör av dig till borgenären eller inkassoföretaget och berättar att betalningen är på väg. Annars riskerar du att borgenären hinner gå vidare med kravet, till exempel ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, och att extra kostnader tillkommer för dig.

  Var också medveten om att om du inte betalar inkassokostnaden kan den lämnas över till Kronofogdemyndigheten utan påminnelse.

  När preskriberas en fordran?

  Preskription innebär att borgenären förlorar rätten att kräva in fordran/skulden.

  Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten. En fordran mot en konsument preskriberas dock redan tre år efter tillkomsten. Detta gäller om preskriptionen inte avbryts innan tiden har löpt ut.

  Preskription avbryts genom att gäldenären får ett skriftligt krav eller påminnelse om fordringen. Den avbryts också om borgenären åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol eller hos Kronofogdemyndigheten. Preskriptionen avbryts vidare om gäldenären på något sätt erkänner fordringen, till exempel genom att betala en del av den.

  När preskriptionen avbryts börjar preskriptionstiden att löpa på nytt.

  Tvister om huruvida en fordran har preskriberats eller inte avgörs av allmän domstol. Datainspektionen har ingen möjlighet att bistå vid eller avgöra sådana tvister.

  Kontaktuppgifter

  Har du några frågor om våra tjänster? Då får du gärna kontakta oss så vi kan hjälpa dig. Nedan hittar du våra kontaktuppgifter och öppettider.

  010 - 10 25 800

  Info@visia.se

  Måndag - Fredag 10:00 - 15:00

  Brahegatan 10, 114 37 Stockholm