Allmänna villkor för Visia Finans AB

Klicka här för en PDF-version.

 1. Tjänstens omfattning

Ett medlemskap hos Visia Finans AB eller Visia Inkasso AB, härefter Visia, är ett löpande abonnemang, med tjänster inom finans, inkasso och juridiska tjänster. Vid nyttjande av en tjänst blir dessa allmänna villkor tillämpliga.

 1. Inkasso och juridiska tjänster

Abonnemanget omfattar behandling av obegränsat antal inkassoärenden utan kostnad för dig som kund. Tjänster utanför inkassoförloppet är inte utan kostnad. Vid upprättande av en påminnelse eller inkassokrav ersätts Visia med räntekostnader som har uppkommit på fordran. Hela kapitalbelopp tilldelas kunden. Avräkningsordningen är alltid avgifter, räntor och sedan kapitalbelopp. Avgifter och räntor tilldelas Visia, om parterna inte har kommit överens om annat.

Mottager kunden en direktbetalning ska betalningen sändas vidare direkt till Visia.

Återkallar kunden ett ärende eller vill avsluta samtliga ärenden hos Visia ska kunden betala in uppkomna avgifter och räntor som har uppstått i ärendet. Om så inte sker skyndsamt, inom en veckas tid, ställer Visia ut en faktura mot kunden som kunden ska erlägga betalning för.

Se undantag enligt regler om efterbevakning.

 

 1. Innehavare av abonnemanget

Abonnemanget är knytet till ett företags organisationsnummer eller en privatpersons personnummer. Det är därför endast fakturor ställda från detta organisationsnummer eller personnummer som mottages av Visia vid eventuella inkassoärenden.

Abonnemanget omfattar framtagning av kreditupplysning eller adressupplysning, i begränsad omfattning, på gäldenärer eller dess skuldsaldo. Vid avslutat inkassoärende innan inkommen betalning ska kunden bli betalningsskyldig för samtliga avgifter.

Kunden har rätt att upprätta obegränsat antal inkassokrav som är knytet till företagets organisationsnummer eller en privatpersons personnummer. Kunden kan framställa fordringar (fakturor, skuldebrev, dom eller dylikt) på e-post eller genom post till Visia som vi upprättar till krav. Inskickad fordring medför en accept av inkassoabonnemanget och i förlängningen Allmänna villkor.

Vid inskickat ärende godkänns allmänna villkor. Vid en försenad betalning av Visias fakturor tillskrivs en ränta på en (3) % -enhet per månad tills full betalning har skett.

Fakturor som skickas in per post står kunden för samtliga kostnader. Visia ansvarar inte för förluster som uppstår till följd av fel upprättade ärenden. Visia upprättar alla ärenden själv.

Kunden är förpliktad att ge korrekta uppgifter om gäldenärens adress i förbindelse med ärendets upprättande. Vid en ogiltig invändning fortsätter ärendet. Visia har rätt att avsluta ärenden samt fakturerar kunden om det finns anledning att misstänka att fel uppgifter har använts vid upprättande av ärendet.

Visia förpliktas driva in fordringar, inom inkassoprocessen, utan kostnad för kunden men kostnaden för ansökan om betalningsföreläggande erläggs av kunden. Visia förbehåller rätten att avsäga sig specifika inkassoärenden.

Visia ger kunden tillåtelse att nyttja Visias namn och logotyp på kundens hemsida. Visia förbehåller rätten att vägra utge användning av namn och logotyp vid särskilda tillfällen.

Abonnemanget omfattar framtagning av kreditupplysning eller adressupplysning, i begränsad omfattning, på gäldenärer eller dess skuldsaldo. Vid avslutat inkassoärende innan inkommen betalning kan kunden bli betalningsskyldig för mindre avgifter.

 

 1. Under ärendets behandling

När ett ärende är upprättat hos Visia förpliktas kunden att avstå från att kontakta gäldenären angående fordran. Om gäldenären invänder mot kravet till kunden, ska kunden underrätta Visia inom en arbetsdag.

Kunden ska meddela Visia om gäldenären har för avsikt att betala skulden direkt till kunden. Meddelande om att gäldenären kan utföra betalningar på detta sätt är inte tillåtet eftersom Visia drar av belopp för avgifter. Visia har möjlighet att avsluta ärendet om det visar sig att gäldenären har lämnat in en ansökan om konkurs, är under en företagsrekonstruktion, i skuldsanering, har dött eller utrest ifrån Sverige.

Kunden har möjlighet att återkalla ärenden vid varje tidpunkt men kan då bli skyldig att betala kostnader och räntor som har uppstått för Visia. De lagstadgade avgifterna går oavkortat till Visia enligt föreskrifter uppsatta av Datainspektionen och Lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.

Det är på kundens ansvar att säkerställa att Visia har de rätta bankupplysningarna och rätt information om bankkontonummer. Visia har även en möjlighet tillgodogöra sig uppgifter funna på de inskickade fakturorna.

 

 1. Villkor för efterbevakning

Då denna tjänst erbjuds för kunder vars gäldenärer inte har några utmätbara tillgångar i nuläget och där hela skulden inte har betalats, gäldenär har begärts i konkurs eller har svag likviditet. Tjänsten ingås automatiskt om en lyckad indrivning inte har skett inom ett års tid från upprättande dagen av ärendet hos Visia-koncernen.

Visia rekommenderar då att bevaka gäldenären om denna blir solvent eller om Visia ser inflöde av lön eller andra utmätbara tillgångar. Ersättning för tjänsten tas genom en procentsats från beloppet som Visia lyckas driva in. Procentsatsen är 40 % av all indrivet kapital oavsett hur skulden har uppkommit. Det tillkommer inga extra kostnader för efterbevakning utan provision tas ifrån indrivet kapital. Om borgenären/kunden har gått i konkurs övergår hela fordran mot gäldenären till Visia samt blir 100 % ägare av samtliga avgifter och kapitalbeloppet.

 

 1. Ansvar

Kunden bör inte under några omständigheter skicka in original till Visia om detta inte skriftligen har begärts. Visia kan inte göras ansvarig för att fordran har preskriberats varken före eller efter det att kravet har övertagit av Visia.

Det är inte Visias ansvar att utreda preskription samt kan inte hållas ansvarig för att fordran har preskriberats.

Visia säkerställer inte att fordran avbryts vid preskribering, det är kunden ansvarig för. Det är heller inte på Visias ansvar att kontrollera kundens påstående räntesatser, ränteperioden, ränteberäkningar, eller att liknande är korrekt.

Visia är berättigad men inte förpliktigad att använda kundens räntepåstående om den avtalade räntan överstiger tjugofyra (24) % -enheter årligen.

Visia är endast ersättningsansvarig till kunden i det specifika hänseendet dock inte över ett belopp överstigande abonnemangsbeloppet för ett år. Visia är inte under några omständigheter ansvarig för förluster som denna inte kunnat begränsa och som ligger utanför Visias kontroll.

Visia är inte ansvarig för misslyckade försök att driva in en fordran. Visia kan aldrig hållas ansvarig för kundförluster, varken direkta eller indirekta på grund av force majeure eller anledning utanför Visias kontroll. Visia kan hållas ansvarig för direkta förluster om det visar sig att Visia varit grovt oaktsam. Visia strävar efter att minimera förluster vid varje enskild händelse.
Visia har rätt att kvitta indrivet kapitalbelopp om kunden är skyldig Visia pengar. Visia har tolkningsföreträde vid bedömningen av skuld mellan Visia och kunden. Ett indrivet belopp kan även kvitta till fördel för samtliga företag ii Visia-koncernen.

 

 1. Uppsäging

Om Visia avslutar ett abonnemang kan kunden inte bli berättigad ersättning. Inskickade ärende betyder accept av inkassoabonnemanget och allmänna villkor. Vid uppsägning av abonnemanget avslutas alla ärenden. Om kunden önskar avsluta vissa eller alla inkassoärenden har Visia rätt att få betalning för alla avgifter och räntor uppkomna i ärendena.

 

 1. Sekretess

Alla upplysningar mellan kunden och Visia behandlas under strikt sekretess. Enligt god inkassosed och enligt personuppgiftslagen ges information om gäldenär aldrig till tredje person. I vissa undantagsfall kan myndigheter bli tillgodosedda uppgifter i ett ärende. Kunden får inte under några omständigheter lämna ut uppgifter eller information uppkomna i kommunikationen mellan Visia, kunden och gäldenären.

 

 1. Personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen

Som kund godkänner du att Visia behandlar de uppgifter om dig som medför att Visia på ett effektivt kan aktualisera avtalsförhållandet. Om du som person har uppgifter hos Visia kan du begära rättning av dessa uppgifter om de är felaktiga.

Du har även rätt att få tillgång till vilka uppgifter som behandlas av Visia samt anledningen till detta.

Kontaktuppgifter kommer inte på något sätt att delas med utomstående och dina uppgifter förvaras enligt Dataskyddsförordningen.I undantagsfall kan dina uppgifter lämnas ut, om myndighet begär uppgifterna enligt Dataskyddsförordningen. Dock ifrågasätts alltid anledning till begäran. Vi lämnar aldrig ut uppgifter som standard. Läs mer om vilka uppgifter som behandlas på vår hemsida info@visia.se. För mer information se under fliken GDPR på hemsidan.

 1. Tillämplig lag och jurisdiktion

Rättsförhållandet mellan Visia och kunden regleras av svensk lag. Alla krav och tvister uppkomna mellan Visia och kunden ska utredas och göras upp av svensk domstol i Stockholm.

 

 1. Uppdatering av villkor

Visia har alltid rätt att uppdatera och ändra i villkoren, om system uppdateras, ändras eller vidareutvecklas. Ändring eller uppdatering av villkoren blir tillämpade den 1:a, var tredje månad efter om förändring har skett. Det är på kundens ansvar att hålla sig uppdaterad men Visia erbjuder information om uppdateringar om efterfrågas.

Visia Finans AB & Visia Inkasso AB
Box 6169, 102 33 Stockholm. Telefon 010-10 25 800
info@visia.sewww.visia.se
Org.nr. 559020-9523 & 559099-7499

Kontakt Oss

Har du några frågor om våra tjänster? Då får du gärna kontakta oss så vi kan hjälpa dig. Nedan hittar du våra kontaktuppgifter och öppettider.

010 - 10 25 800

Info@visia.se

Måndag - Fredag 10:00 - 15:00

Brahegatan 10, 114 37 Stockholm