INFORMATION

Här hittar du information om vår inkassoservice

Vi på Visia Inkasso AB har god erfarenhet av att hantera alla olika fordringstyper. Med tillstånd av Integritetsskyddsmyndigheten  har vi rätten att bedriva inkassoverksamhet. Vi jobbar effektivt och professionellt med att driva in era fordringar på samma gång som vi är måna om att bibehålla den goda relationen som ni byggt upp med era kunder.

Både ni och era kunder får alltid en personlig handläggare hos oss som ni kan vända er till för att få hjälp, guidning och svar på era frågor. Vår utgångspunkt i varje ärende är att ni alltid ska få betalt för utförda tjänster eller levererade varor såväl som att era kunder vill göra rätt för sig. Låt oss få hjälpa er driva in pengarna ni är berättigade till, så ni kan lägga er tid och energi på andra saker än obetalande kunder.

VÅR PROCESS

Så fungerar vår inkassoservice, steg för steg

 • Steg 1 - Faktura

  Allt börjar med att ni skickar en faktura till kunden efter utförd tjänst eller levererad vara och förhoppningsvis så får ni betalt, om inte så kontaktar ni oss.

 • Steg 2 - Inkassokrav

  I fall er kund inte skulle betala fakturan så tar ni och skickar den förfallna fakturan till oss, så tar vi över ärendet och skickar vi ut ett inkassokrav.

 • Steg 3 - Inkassokrav 2 (Final notice)

  Skulle kunden inte betala efter första inkassokravet, så skickar vi ut ett andra inkassokrav. Betalar ändå inte kunden så gör vi en bedömning av gäldenärens betalningsförmåga. Därefter kontaktar vi er och ger er vår rekommendation.

 • Steg 4 - Kronofogden

  Lyckas vi inte upprätta en dialog med gäldenär och om betalning inte inkommer är det viktigt att få skulden fastställd. Vår rekommendation i det här skedet är i stort sett alltid att skicka in ett betalningsföreläggande till Kronofogden.

 • Steg 5 - Verkställighet

  När utslag meddelats är skulden fastställd och vi kan vända oss till Kronofogden för att mäta ut tillgångar. Om gäldenär saknar utmätningsbara tillgångar lägger vi ärendet på efterbevakning och vi står för samtliga utgifter.

 • Steg 6 - Tingsrätten

  Om gäldenär bestrider inkassokraven, betalningsföreläggande eller inte blir delgiven hjälper vi dig med stämningsansökan och företräder er i tingsrätten.

VÅR LÖSNING - GRATIS INDRIVNING UTAN AVGIFT

Visia Inkasso är en auktoriserad inkassobyrå som hjälper allt från små till stora företag och även privatpersoner till pengarna de är berättigade till genom en unik indrivningslösning.

Vår kostnadsneutrala inkassotjänst saknar dyra årsavgifter eller extraavgift per inskickat ärende.

Vid lyckad indrivning får du som kund tillbaka kapitalbeloppet medan vi behåller räntan samt de lagstadgade avgifterna som uppstår vid en inkassoprocess som arvode. Detta medför att vi alltid kommer jobba extra för att just du som kund ska få betalt. För när du får betalt får vi det med.

Som kund får du tillgång till en egen klientinloggning för tydlig överblick över ditt/dina ärenden.

Vi erbjuder även Utlandsinkasso. Har ni en fordran som är ställd till utlandskunder? Då hjälper vi er driva in den genom en samarbetspartner i det landet din gäldenär befinner sig i.

Lågt, fast arvode vid förmedlingen och fasta priser och fasta provisionsnivåer inom EU

Ring oss för mer information: 010 - 10 25 800

TILLSTÅND

Vi har tillstånd från Datainspektionen att bedriva inkassoverksamhet

Inkassoavgifter och kostnader

Inkassoverksamheters ersättningsnivåer för upprättande av inkassokrav är reglerad i Lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. vilket även Visia Inkasso & Juridik AB förhåller sig enligt. Den 16:e mars 2013 introducerades Förseningsersättning för inkassobolagen vilken är en förhöjd avgift som åläggs gäldenären vid försenad betalning mellan näringsidkare.

Regler för inkassoverksamhet

Datainspektionen utfärdar tillstånd att bedriva inkassoverksamhet för annans räkning eller övertagna för indrivning. Verksamheten är reglerad av inkassolagen och Datainspektionen har skapat riktlinjer för hur verksamheten bör skötas. Riktlinjerna är sammanställda i Tillämpning av inkassolagen.

God inkassosed

Inkassoverksamheter följer den grundläggande regel om God inkassosed. Gäldenären får inte vållas onödig skada eller olägenhet eller utsättas för otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig inkasso åtgärd (4 § inkassolagen). God inkassosed är ett riktmärke för hur en inkassoverksamhet får bedriva sin indrivning. Visia Inkasso & Juridik AB följer även Datainspektionens riktlinjer angående personuppgiftslagen.

Goda relationer

Visia Inkasso & Juridik AB bemöter alltid dina kunder med saklighet, tydlighet och på ett korrekt sätt. Vi förstår goda relationer och arbetar ständigt för att förbättra dessa mellan dig och dina kunder. Gäldenären bemöts även alltid på ett hövligt och korrekt sätt.

Tillståndsmyndigheter

För att få driva in fordringar för annans räkning krävs speciellt tillstånd ifrån Datainspektionen. Visia Inkasso och Juridik AB har tillstånd att bedriva inkassoverksamhet på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt enligt 2-3§§ inkassolagen.

VANLIGA FRÅGOR & SVAR

Här kan du hitta svar på de vanligaste frågorna som gäller våra inkassotjänster.

Hitta du inget svar?

Ange din fråga nedan så återkommer vi inom kort.

  Jag har fått ett inkassokrav. Vad ska jag göra?

  Om du anser att kravet är riktigt bör du betala skulden, inklusive ränta och inkassokostnad, inom den tid som anges i inkassokravet. Om du inte har möjlighet att göra det bör du kontakta den som har skickat inkassokravet och försöka komma överens om en lösning, till exempel en amorteringsplan. Det finns dock ingen skyldighet för borgenären eller inkassoföretaget att gå med på en amorteringsplan.

  Om du betalar lite försent är det viktigt att du hör av dig till den som har skickat inkassokravet och berättar att betalningen är på väg. Annars riskerar du att borgenären hinner gå vidare med kravet, till exempel ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, och att extra kostnader tillkommer för dig.

  Tänk på att spara alla kvitton på de inbetalningar du gör!

  Om du anser att kravet är felaktigt bör du bestrida kravet omedelbart eller åtminstone inom den tid som anges i inkassokravet. Kontakta då den som har skickat inkassokravet och beskriv på vilket sätt du anser att kravet är felaktigt. Det bästa är om du skriver ner dina invändningar och sparar en kopia.

  Du får ingen betalningsanmärkning i samband med att du får ett inkassokrav. För att kreditupplysningsföretagen ska registrera en betalningsanmärkning krävs fler åtgärder från borgenärens sida.

  Vad händer om jag varken betalar eller bestrider ett inkassokrav?

  Om du varken betalar eller bestrider ett inkassokrav inom angiven tid kan borgenären ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Om du inte heller bestrider kravet till Kronofogdemyndigheten fastställer de kravet genom ett så kallat utslag. Borgenären kan sedan låta Kronofogdemyndigheten driva in skulden. Utslaget leder dessutom till att du får en betalningsanmärkning registrerad hos kreditupplysningsföretagen.

  Hur lång tid har jag på mig för att betala eller bestrida inkassokravet?

  Tidsfristen för att betala eller bestrida måste finnas angiven i inkassokravet.

  Enligt god inkassosed ska du ha minst 8 dagar på dig från det att inkassokravet skickades. Först därefter får borgenären gå vidare med kravet, till exempel ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.

  Fick ett inkassokrav trots att jag har bestridit fakturan. Får man göra så?

  Datainspektionen anser att inkassobolag normalt sett får skicka ett inkassokrav även om gäldenären dessförinnan har invänt mot fordran. Om invändningen är sådan att det finns sannolika skäl för att fordran inte är lagligen grundad eller framstår som obefogad bör dock inget inkassokrav skickas.

  Vad är det för skillnad på en betalningspåminnelse och ett inkassokrav?

  En betalningspåminnelse är en påminnelse om att en faktura eller skuld har förfallit till betalning, det vill säga att sista betalningsdag har passerats. Den kan innehålla ny tid för betalning eller en upplysning om att skulden kommer att lämnas till inkasso om den inte betalas. Fakturor, betalningsavier och betalningspåminnelser omfattas inte av inkassolagen. Datainspektionen har därför inte möjlighet att hjälpa till med frågor kring sådana handlingar.

  Ett inkassokrav innehåller alltid någon form av påtryckning. Normalt hotar borgenären med rättsliga eller exekutiva åtgärder, till exempel att lämna in en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten. Det kan också vara hot om att till exempel ett kreditavtal kan komma att sägas upp eller att ett telefonabonnemang kommer att dras in.

  För att en gäldenär enklare ska kunna ta ställning till ett krav som riktas mot honom eller henne talar inkassolagen om hur ett inkassokrav ska utformas. Det ska tydligt framgå vem som är borgenär och vad den påstådda skulden grundar sig på. Kapitalbeloppet, ränta (och hur räntan har beräknats) samt andra kostnader ska anges var för sig. Inom vilken tid gäldenären ska betala eller bestrida kravet ska också anges. Det bör också framgå vad som händer om man varken betalar eller bestrider kravet.

  Ingen betalningspåminnelse innan jag fick inkassokravet. Får det gå till så?

  Ja. I de allra flesta fall finns det ingen skyldighet att skicka en betalningspåminnelse innan inkassokravet. Många borgenärer väljer ändå att skicka en betalningspåminnelse innan inkassokravet.

  När det gäller kontrollavgifter vid olovlig parkering måste dock borgenären skicka en betalningspåminnelse innan denne skickar ett inkassokrav.

  Får man driva in hur små belopp som helst?

  Det finns ingen begränsning i lag för hur små belopp man får driva in. Borgenären och/eller inkassobolaget avgör själva vilka fordringar man finner skäl att driva in.

  Vad kan jag bli skyldig att betala i inkassokostnader?

  Borgenären har rätt att få betalt av dig för vissa kostnader i samband med inkasso. Vilka dessa kostnader är regleras i lag och borgenären får därför inte genom ett avtal lägga på fler kostnader.

  Borgenären har rätt att ta betalt för:

  En betalningspåminnelse: om borgenären och du har träffat ett avtal om det senast i samband med att skulden uppkom, högst 60 kr.

  Ett inkassokrav: om det är utformat enligt inkassolagens regler och har skickats eller lämnats över till dig, högst 180 kr.

  Amorteringsplan: om planen är skriftlig och omfattar hela din återstående skuld. Planen ska vara upprättad i samråd med dig och ha lämnats eller skickats till dig, högst 170 kr.

  Förseningsersättning: gäller endast näringsidkare emellan, liksom näringsidkare-myndighet emellan. Rätten till förseningsavgiften inträder med automatik i samma ögonblick som borgenären har rätt till dröjsmålsränta. Förseningsersättning ska betalas med 450 kr.

  Lagen reglerar bara skyldigheten att betala för åtgärder som har vidtagits efter det att skulden har förfallit. Det kan därför tillkomma kostnader för faktureringar, aviseringar och påminnelser som har skett före förfallodagen. Du kan också bli skyldig att betala för vissa kostnader som uppkommer i samband med ansökan till Kronofogdemyndigheten eller domstol.

  Måste jag betala inkassokostnaden trots att jag har betalat skulden?

  Trots att huvudskulden har betalats kan borgenären kräva betalt för inkassokostnader eller kostnader för hanteringen hos Kronofogdemyndigheten eller domstol.

  Datainspektionen anser att betalning kan begäras i följande fall:

  Fordran som avser hyra av bostad eller lokal: Borgenären har sänt inkassokrav eller ansökan till Kronofogdemyndigheten eller domstol senast samma dag som hyran betalades (det vill säga den dag betalningsuppdraget kom in till Plus- eller Bankgirot eller den dag hyran betalades på post- eller bankkontor).

  Annan fordran: Borgenären har sänt inkassokrav eller ansökan till Kronofogdemyndigheten eller domstol senast samma dag som inbetalningen bokfördes på mottagarens konto hos Plus- eller Bankgirot.

  Om du betalar en skuld över Plus- eller Bankgiro bör du tänka på att betalningen anses fullgjord först då den bokförs av Plus- respektive Bankgirot.

  Om du vet med dig att en inbetalning är sen är det viktigt att du hör av dig till borgenären eller inkassoföretaget och berättar att betalningen är på väg. Annars riskerar du att borgenären hinner gå vidare med kravet, till exempel ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, och att extra kostnader tillkommer för dig.

  Var också medveten om att om du inte betalar inkassokostnaden kan den lämnas över till Kronofogdemyndigheten utan påminnelse.

  Vilken ränta måste jag betala?

  Den som inte betalar sin skuld i rätt tid drabbas ofta av att betala dröjsmålsränta.

  Om borgenären och du i förväg har träffat ett avtal om ränta gäller detta. I sådana avtal brukar det stå att dröjsmålsränta ska betalas från förfallodagen med en viss procent.

  Om inget avtal har träffats i förväg gäller räntelagens regler. Borgenären har då rätt att ta ut dröjsmålsränta från den dag som infaller en månad efter det att denne har skickat en räkning eller på annat sätt krävt betalning, och då talat om att dröjsmålsränta annars måste betalas. Räntelagen ger borgenären rätt att ta ut en årsränta som motsvarar Riksbankens referensränta plus åtta procentenheter.

  När preskriberas en fordran?

  Preskription innebär att borgenären förlorar rätten att kräva in fordran/skulden.

  Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten. En fordran mot en konsument preskriberas dock redan tre år efter tillkomsten. Detta gäller om preskriptionen inte avbryts innan tiden har löpt ut.

  Preskription avbryts genom att gäldenären får ett skriftligt krav eller påminnelse om fordringen. Den avbryts också om borgenären åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol eller hos Kronofogdemyndigheten. Preskriptionen avbryts vidare om gäldenären på något sätt erkänner fordringen, till exempel genom att betala en del av den.

  När preskriptionen avbryts börjar preskriptionstiden att löpa på nytt.

  Tvister om huruvida en fordran har preskriberats eller inte avgörs av allmän domstol. Datainspektionen har ingen möjlighet att bistå vid eller avgöra sådana tvister.

  Kontaktuppgifter

  Har du några frågor om våra tjänster? Då får du gärna kontakta oss så vi kan hjälpa dig. Nedan hittar du våra kontaktuppgifter och öppettider.

  010 - 10 25 800

  Info@visia.se

  Måndag - Fredag 10:00 - 15:00

  Brahegatan 10, 114 37 Stockholm